TZV Gredelj

Dizel-električna lokomotiva
serije GT 22HW (2 044)

Za tvrtku As Skinest Rail, Estonija obnovljene su i modernizirane dvije lokomotive serije GT 22 HW (2 044). Obnova i modernizacija lokomotiva iste serije rađena je i za Hrvatske željeznice. Modernizacija i popravak spomenutih lokomotiva može se prilagoditi zahtjevima kupca.

Na lokomotivi su obavljeni slijedeći radovi:
• popravak diesel motora EMD 12-645E3 • popravak PG regulatora broja okretaja diesel motora
• popravak kompresora WBO br. 13335
• popravak oplate i izoliranje kabine strojovođe zvučno i toplinski
• popravak vlačne i odbojne spreme
• popravak i atestiranje kočne opreme
• ispitivanje rezervoara za zrak,
• popravak armature za zrak, vodu, ulje i gorivo,
• popravak električnih uređaja i instalacije,
• popravak glavnog alternatora AR6-D14
• popravak pomoćnog generatora 3A-8147
• popravak pomoćnih električnih strojeva
Na lokomotivi su izvršene slijedeće modifikacije:
• ugrađena je nova čelna rasvjeta s naponom 24VOC
• ugrađena je nova rasvjeta upravljačnice, motornog prostora, frema, stepenica, instrumenata sa naponom 24VOC
• ugrađen je novi registrirajući brzinomjer TELOC 1200 sa budnikom
• ugrađen je novi klima uređaj Coleman
• ugrađen je novi autostop sustav RAS 8385 I
• ugrađen je novi sušač zraka
• ugrađene su nove olovne akumulatorske baterije
• ugrađeno je daljinsko upravljanje lokomotiva – tandem vožnja (multiple unit)
• na čelima lokomotiva su dodane slavine i cijevne spojnice za glavni vod i vod spremnika u svrhu vožnje tandema lokomotiva
• ugrađen je radio dispečerski uređaj Funkwerk MESA 26 • ugrađen je GPS uređaj
Lokomotiva je kompletno obojana i ispitana na ispitnoj stanici – otporniku.