Početna O nama Zaštita okoliša
Zaštita okoliša PDF Ispis E-mail


Sagledavanje globalnih ekoloških problema, koji su posljedica odnosa prema prirodnim resursima kao što su uništavanje ozonskog omotača, globalno zagrijavanje, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, zagađenje ekološkog sustava, kisele kiše ili otpad, potaklo nas je na analizu vlastitih tehnologija i načina rada te na razmišljanje o vlastitom utjecaju na okoliš.

Tvornica željezničkih vozila Gredelj sagledala je vlastite aspekte okoliša, postavila je ciljeve i programe za usklađivanje sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 i uspostavila sustav upravljanja okolišem u srpnju 2005. godine. Svoju dosljednost u brizi za ljude i okoliš tvrtka kontinuirano potvrđuje, a valjanost važećeg certifikata ističe 01. srpnja 2020.

 

 

ASPEKTI OKOLIŠA

Svjesni odgovornosti i brige za očuvanje okoliša na koji utječemo svojom djelatnošću, u postojeći sustav upravljanja okolišem ugradili smo osnovne obveze čiji sastavni dio čine postupanje s otpadom, kontrola otpadnih voda, mjerenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora i uporaba opasnih kemikalija. Vodi se evidencija o emisijama u okolišu sukladno postojećim propisima, ali i standardima Europske unije putem registra onečišćivača okoliša (ROO).

 

 

OTPAD

Postupanje s otpadom provodi se u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske. U cilju minimiziranja negativnih učinaka na okoliš uspostavljen je sustav gospodarenja otpadom te je izrađen Plan gospodarenja otpadom (PGO) u kojem značajno mjesto zauzima stalna edukacija zaposlenika, posebno onih koji rade u procesima popravka željezničkih vozila gdje nastaje opasni otpad. Komunalni otpad koji nastaje u tvornici odlaže se na odgovarajuće odlagalište za što je izrađena osnovna karakterizacija otpada (OKO) kojom su utvrđene karakteristike otpada u svrhu njegovog konačnog odlaganja na siguran način.

 

VODA

Kvalitetu otpadne vode koja se ispušta u sustav javne odvodnje ispituju ovlaštene institucije uzimanjem trenutačnih uzoraka, za vrijeme trajanja tehnološkog procesa, u kontrolno mjernom oknu. Isti se analiziraju putem vanjskog ovlaštenog laboratorija na sve pokazatelje propisane Vodopravnom dozvolom. Vrijednost ispuštene otpadne vode u gradski sustav mora stalno udovoljavati zahtjevima i standardima kvalitete ispuštenih voda pa se nadzire i prati kvaliteta otpadnih voda koja je sastavni dio ukupne brige o zaštiti okoliša.

 

 

ZRAK

Redovito se prate, mjere i kontroliraju emisije u zrak iz stacionarnih izvora. U sklopu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj te izrađenog Nacionalnog programa za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski omotač (TOOO) ishođeno je rješenje za Gospodarenje rashladnim sredstvima s kojima se postupa u skladu s Kôdom dobre prakse. U Registar postrojenja (REGVOC) upisane su i aktivnosti u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve te se redovito izrađuju godišnje bilance i izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva (EHOS).

 

 

OPASNE KEMIKALIJE

U svrhu nadzora nad uporabom opasnih kemikalija pri obavljanju djelatnosti u TŽV Gredelj d.o.o. ishođeno je rješenje za korištenje opasnih kemikalija od Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje - Odjel za zdravstvenu ekologiju kojim je utvrđeno da su ispunjeni propisani zahtjevi glede prostora, opreme, zaposlenika, zaštite na radu i zaštite od požara. Svi zaposlenici, koji pri svom radu koriste opasne kemikalije, završili su tečaj za stjecanje znanja o zaštiti od opasnih kemikalija pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping(HZTA).

Istom se dostavljaju i zbirni očevici o opasnim kemikalijama koje se koriste u proizvodnim procesima. U tvornici se primjenjuje načelo zamjene štetnih radnih tvari s manje štetnima, prilikom uvođenja novih tehnologija i nabave nove opreme.

Attachments:
Download this file (Ciljevi sustava upravljanja okolišem.pdf)Ciljevi sustava upravljanja okolišem[Ciljevi sustava upravljanja okolišem]
Download this file (Politika okolisa 2017.pdf)Politika okolisa 2017.pdf[Politika okoliša 2017]
 

Proizvodni program

YoutubeFacebookLinkedinFeed