Početna
Vijesti
Vagon most - spaja dvije poslovne zgrade u Zagrebu

 

Vagon most - spaja dvije poslovne zgrade u Zagrebu

Opširnije...
 
GREDELJ NA SAJMU SOUTH EAST EUROPE MOBILITY U BEOGRADU

Gredelj NA SAJMU SOUTH EAST EUROPE MOBILITY U BEOGRADU

Opširnije...
 
PONOVNI USPJEŠAN POSAO GREDELJA I NRE-a ISPORUČENE DVIJE DIZEL-ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE G26 TVRTKI RAIL CARGO CARRIER HRVATSKA

Zagreb, 26. travnja 2019. – Danas su Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. u stečaju i dugogodišnji američki partner tvrtka National Railway Equipment Company (NRE) isporučile odnosno svečanom primopredajom uručile ključeve dizel-električne lokomotive serije G26 (2 062 004) krajnjem korisniku kompaniji RCC - Rail Cargo Carrier Hrvatska.

Opširnije...
 

{attachments}

 

JAVNI POZIV - PDF

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika od 12.12.2012. godine i odluke Odbora vjerovnika od 09. srpnja 2020. godine stečajni upravitelj TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju, Vukomerečka cesta 89, Zagreb, OIB 65952859647, objavljuje

JAVNI POZIV

INVESTITORIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA I DAVANJE PONUDE ZA ULAGANJE U TŽV GREDELJ d.o.o. – u stečaju

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva investitorima je ulaganje u društvo TŽV Gredelj d.o.o. – u stečaju iz Zagreba, OIB 65952859647 (u daljnjem tekstu Društvo), radi održivosti nastavka poslovanja kroz izradu stečajnog plana prema odredbama Stečajnog zakona.

Investitori daju ponudu radi ulaganja u Društvo koje će se provesti stečajnim planom u stečajnom postupku s ciljem nastavka temeljnog poslovanja kojim se Društvo bavi: projektiranje i proizvodnja novih željezničkih vozila, te modernizacija, obnova i održavanje postojećih željezničkih vozila, kao i čitav niz dodatnih usluga vezanih za željeznička vozila, strojeve i opremu.

O NAMA

Naziv: TVORNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA GREDELJ d.o.o. – u stečaju

Registracija: Broj 0446351, upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080090216, OIB 65952859647

Sustav kvalitete: Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 od 2000.godine, Sustav upravljanja okolišem ISO 14001 od 2005. godine.

Proizvodni pogoni: Zagreb, Vukomerečka 89, površina od 450.000 m2 (80.000 m2 zatvorenog prostora, više od 10.000 m kolosijeka)

Neto i bruto površine prostora:

1. Upravna zgrada                                          4.016,91 m2                4.485,86 m2

2. Restoran                                                    1.209,66 m2                1.331,60 m2

3. Poslovna zgrada                                          1.347,18 m2               1.460,27 m2

4. Pogon lokomotiva                                      22.135,82 m2             23.574,64 m2

5. Pogon vagona i vlakova                             26.112,81 m2             26.873,45 m2

6. Pogon vagona i vlakova                             15.907,15 m2             16.463,64 m2

7. Otvoreno skladište                                      4.291,19 m2               4.324,76 m2

8. Zatvoreno skladište                                     4.118,10 m2               4.262,38 m2

9. Energana                                                   2.545,07 m2               2.712,10 m2

10. Skladište lakozapaljivog materijala                549,90 m2                  617,58 m2

11. Nadstrešnica s kontaktnim vodom              1.368,00 m2               1.440,00 m2

12. Trafostanice, redukcijske stanice                   339,95 m2                  390,94 m2

13. Porte                                                          250,74 m2                  275,81 m2

14. Opasni, neopasni i komunalni otpad              451,00 m2                  451,00 m2

SVEUKUPNO:                                               84.643,48 m2             88.664,04 m2

TŽV Gredelj d.o.o. – u stečaju utemeljen je 1894. godine kao glavna radionica Mađarskih državnih željeznica za popravak i glavni pregled parnih lokomotiva. Danas je Društvo sudionik na tržištu željezničkih vozila za gradski, prigradski i regionalni promet. Društvo ima značajne reference u uspješnoj remotorizaciji i modernizaciji vozila različitih proizvođača. Pružatelj je različitih razina usluga, od popravka do kompletne rekonstrukcije.

Društvo ističe da mnoge lokomotive, vagoni i vlakovi, konstruirani u skladu s UIC i AAR standardima, te prilagođeni za sve kolosijeke (uski, široki ili standardni) vuku vlakove i prevoze putnike širom svijeta, od Argentine do Saudijske Arabije.

Kao član konzorcija za niskopodni tramvaj, Društvo je isporučilo i 142 moderna niskopodna tramvaja gradu Zagrebu.

Društvo je dizajniralo, proizvelo i isporučilo Hrvatskim željeznicama niskopodni dizel-motorni vlak za regionalni putnički prijevoz, kao voditelj konzorcija za dizel motorni vlak. Sudjelovalo je i u proizvodnji niskopodnog elektromotornog vlaka za prigradski putnički prijevoz, kao i niskopodnog elektromotornog vlaka za regionalni putnički prijevoz.

U suradnji s američkim partnerom NREC (National Railway Equipment Co.) Društvo je zadnjih godina isporučilo veći broj moderniziranih i rekonstruiranih lokomotiva u više zemalja svjetskog tržišta.

UVJETI POZIVA

1. Pravo sudjelovanja

Na ovaj poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka. Podaci će se isključivo obrađivati u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li stranke navedene uvjete za sudjelovanje u postupku dokapitalizacije i strateškog povezivanja.

Ponudu mogu predati zainteresirani gospodarski subjekti, domaće i strane pravne i fizičke osobe, pojedinačno ili kao zajednica gospodarskih subjekata (ponuditelja).

2. Uvid u postojeću dokumentaciju Društva

Ako zainteresirani gospodarski subjekti tijekom roka za dostavu ponuda zatraže sudjelovanje u postupku dubinskog snimanja (due diligence) Društvo će im omogućiti uvid u raspoložive dokumente i podatke o Društvu tek nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti, kojom će se obvezati na čuvanje tajnosti svih podataka koje će saznati tijekom postupka dubinskog snimanja.

Zainteresirani gospodarski subjekti nisu dužni izvršiti uvid u postojeću dokumentaciju niti je isto na bilo koji način potrebno za sastav ponude. U slučaju ne izvršavanja uvida u postojeću dokumentaciju Društva od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata, smatrat će se da su isti upoznati s istom.

Zainteresirani gospodarski subjekti snose odgovornost za pažljivu procjenu ovog Poziva, uključujući dostupnu dokumentaciju za pregled i za bilo koju promjenu Poziva koja se objavi tijekom trajanja postupka, kao i za pribavljanje pouzdanih informacija koje se tiču bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji način utjecati na iznos ponude.

3. Uvjeti i dokazi sposobnosti

Zainteresirani gospodarski subjekti moraju dokazati svoju sposobnost sljedećim dokazima koji se u izvorniku ili ovjerenoj preslici obvezno prilažu uz ponudu.

a)      da u posljednjih pet godina nisu pravomoćnom presudom osuđeni za: sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji kako je definirano člankom 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP; korupcija, kako je naznačeno u članku 3. Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije i članku 2. stavku 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP kao i korupcija kako je definirano u nacionalnom pravu javnog naručitelja ili gospodarskog subjekta; prijevara u smislu članka 1. Konvencije koja se odnosi na zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica; kazneno djelo terorizma kako je definirano u članku 1. ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima kako je definirano u članku 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP ili poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke; pranje novca ili financiranje terorizma, kako je definirano u članku 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća; dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima kako je određeno člankom 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

Navedeno se dokazuje izjavom osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (ogledni primjerak izjave u Prilogu II ovog Poziva), ne starijom od 30 dana od dana objave ovog Poziva. Izjava mora biti dana pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

b)      da u posljednjih dvije godine nad gospodarskim subjektom nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Navedeno se dokazuje izjavom osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (ogledni primjerak izjave u Prilogu III ovog Poziva), ne starijom od 30 dana od dana objave ovog Poziva. Izjava mora biti dana pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin

c)      da je o upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Navedeno se dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne starijim od 30 dana od dana objave ovog Poziva.

d)     da njegov račun nije bio u blokadi računa duže od 3 dana u posljednjih 6 mjeseci (računajući od bilo kojeg dana dan nakon dana objave ovog Poziva).

Navedeno se dokazuje odgovarajućim bankovnim izvatkom, primjerice BON 2 ili SOL 2 gospodarskog subjekta izdanog u periodu nakon dana objave ovog Poziva.

e)      da posljednje tri godine nije poslovao s gubitkom.

Navedeno se dokazuje računom dobiti i gubitka za svaku od posljednje tri dostupne financijske godine ili drugim odgovarajućim financijskim izvješćima ili izvadcima iz tih izvješća, ako je objavljivanje financijskih izvješća obvezno u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, Društvo može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.

U slučaju da ponudu daje zajednica gospodarskih subjekata (ponuditelja), navedeni dokazi se dostavljaju za svakog člana zajednice.

4. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata (ponuditelja)

Društvo ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekta mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata kako je određeno obrascem Ponudbeni list u prilogu I ovog Poziva, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s Društvom.

Zajednica gospodarskih subjekata, za ispunjenje obveze prema Društvu, odgovara solidarno.

5. Dodatne informacije i objašnjenja te izmjena Poziva

Dokumentacija vezana za ovaj Poziv se ne naplaćuje te se može dobiti  po potpisu Izjave o povjerljivosti i u skladu s točkom 2. ovog Poziva.

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pažljivu procjenu ovog Poziva, uključujući dostupnu dokumentaciju za pregled i za bilo koju promjenu Poziva koja se objavi tijekom trajanja postupka, kao i za pribavljanje pouzdanih informacija koje se tiču bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji način utjecati na iznos ponude ili prirodu izvršenja usluga.

Društvo može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju Poziva do isteka roka za dostavu ponuda, te će o promjenama obavijestiti putem web stranice Društva.

Tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije ili objašnjenja u vezi s Pozivom.

Gospodarski subjekti pitanja, odnosno zahtjeve za pojašnjenjem Poziva, mogu dostaviti u pisanom obliku na e mail: hrvoje.nimcevic@tzv-gredelj.hrgredelj@tzv-gredelj.hr.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Društvu najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Društvo je  obvezno odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na web stranici Društva bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Društvo će produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

•          ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu

•          ako je Poziv  značajno izmijenjen.

U tim slučajevima Društvo  će produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana objave  ispravka Poziva.

Društvo nije obvezno produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

6. Način izrade ponude

Pri izradi ponude gospodarski subjekt se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva  te ne smije mijenjati niti nadopunjavati tekst istog.

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi gospodarski subjekt.

Dokumenti u ponudi se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenoj preslici, osim Ponudbenog lista i jamstva za ozbiljnost ponude koji se dostavljaju isključivo u izvorniku.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu te se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom, s pečatom na poleđini).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, npr. 1/57 ili 57/1.

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

7. Jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku gospodarski subjekt (ponuditelj) obvezno uz izvornik dokumenta prilaže i prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

8. Sadržaj ponude

Zainteresirani gospodarski subjekt (ponuditelj) predaje ponudu u izvorniku koja sadrži dokumentaciju ispunjenu, posloženu, uvezanu, te potpisanu i ovjerenu pečatom (ako je primjenjivo)  na za to predviđenim mjestima od strane ovlaštene osobe ponuditelja:

  1. Ponudbeni list ( Prilog I ovog Poziva)
  2. Jamstvo za ozbiljnost ponude u izvorniku ili dokaz o uplati novčanog pologa (polog mora biti evidentiran na računu Društva najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda)
  3. Dokazi sposobnosti određeni ovim Pozivom (pobrojani pod točkom 3. Uvjeti Poziva)

9. Način dostave ponude te datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik Društva ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Društva, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

 

TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju,

OIB:  65952859647

Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb

 

Ponuda za ulaganje u društvo TŽV Gredelj d.o.o. – u stečaju

››NE OTVARAJ‹‹

 

Zainteresirani gospodarski subjekt samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Društva,  najkasnije dana 15.09.2020. godine do 14:00 sati.

10. Valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima.

11. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje do 01. listopada 2021. godine.

Ponuda obvezuje gospodarskog subjekta (ponuditelja) do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Društva ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku izvorne bankovne garancije koja mora biti bezuvjetna, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“  u iznosu od 1.000.000,00 eura  ili u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave Poziva te mora glasiti na Društvo: TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju,

OIB:  65952859647, Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb.

Društvo će aktivirati jamstvo u slučaju:

•          odustajanja gospodarskog subjekta (ponuditelja) od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

•          dostavljanja neistinitih podataka u smislu dokaza sposobnosti.

Prethodno navedeni uvjeti pod kojima će bankovna garancija biti dana na naplatu obavezno moraju biti navedeni u istoj.

Jamstvo se može dostaviti na standardnim obrascima banke s tim da mora sadržavati slijedeće obvezujuće odredbe:

„Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za plaćanje bez dokaza i obrazloženja te Banka nema pravo tražiti dokumente kojima se dokazuje kršenje obveza.“

„Banka je izričito suglasna da se sva korespondencija između Korisnika jamstva i banke vrši isključivo na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.“

„Banka ovim jamstvom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik jamstva Zahtjev za naplatu jamstva dostavlja na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.“

„Banka se obvezuje da će Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i

bez prava prigovora, u roku od 3 dana od primitka pisanog zahtjeva, isplatiti iznos naveden u Zahtjevu za naplatu, a do visine jamčenog iznosa.“

Društvo neće prihvatiti bilo koje jamstvo koje sadržava tekst kojim se uvjetuje oblik dostave zahtjeva ili ovjera potpisa zakonskog zastupnika Društva odnosno prezentacija zahtjeva posredstvom poslovne banke. Na isti način Društvo neće prihvatiti jamstvo koje sadržava odredbe o prestanku valjanosti jamstva za slučaj primanja istog u posjed od strane banke, odnosno jamstvo u koje su unesene odredbe koje predstavljaju bilo koji uvjet izdavatelja garancije u odnosnu na naplatu od strane korisnika garancije, također u jamstvu se nije dopušteno pozivati na primjenu Ujednačenih pravila MTK za garancije na poziv ili bilo kojih drugih pravila  ili bilo koje druge odredbe koje uvjetuju naplatu bankovne garancije utvrđivanjem činjeničnog stanja“.

Rok valjanosti bankovne garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude 01.10.2021. godine plus 30 dana.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude i to na način kao i sve ostale stranice ponude.

Dopušteno je da zajednica gospodarskih subjekata (ponuditelja) dostavi jamstvo koje se sastoji od više bankovnih jamstava, koje daju članovi zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja), a koje u ukupnom zbroju predstavljaju traženu visinu jamstva. U tom slučaju pojedino jamstvo treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je gospodarski subjekt, tj. jamstvo mora glasiti na zajednicu gospodarskih subjekata odnosno trebaju biti navedeni podaci o svim članovima zajednice gospodarskih subjekata.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije, gospodarski subjekt (ponuditelj)  ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun Društva otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb IBAN:, HR2523600001102301518, SWIFT: ZABAHR2X.

Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude. Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i obavijest na broj: model HR00, poziv na broj navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja. Polog mora biti evidentiran na računu Društva u trenutku isteka roka za dostavu ponuda. Dokaz o uplati potrebno priložiti kao dio ponude.

Ako tijekom postupka izrade stečajnog plana sve do pravomoćnosti rješenja o prihvaćanju stečajnog plana istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Društvo je obvezno prije pravomoćnosti rješenja o prihvaćanju stečajnog plana zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od gospodarskog subjekta (ponuditelja) koji je podnio najpovoljniju ponudu, a gospodarski subjekt je obvezan iste produžiti.

Odabrani gospodarski subjekt dužan je dostaviti produljenje ponude i jamstva 5 dana prije isteka ponude i valjanosti jamstva.

Društvo će jamstvo za ozbiljnost ponude od odabranog gospodarskog subjekta zadržati do pravomoćnosti rješenja o prihvaćanju stečajnog plana, a ostalim gospodarskim subjektima   vratiti u roku od deset dana od dana dostave obavijesti o izabranom ponuđaču.

13. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponude gospodarski subjekt može izmijeniti ili dopuniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt mijenja ili dopunjuje  ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ili dopune ponude. Gospodarski subjekt može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati niti se može od nje odustati.

14. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda održati će se na sjednici odbora vjerovnika.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponude će se otvarati prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo će se otvarati izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.

15. Pregled i ocjena ponuda

Nakon otvaranja ponuda članovi odbora vjerovnika  pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz ovog Poziva te o tome sastavlja zapisnik.

Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Društva.

Društvo je obvezno  odbiti ponudu za koju, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda utvrdi da nije valjana.

Nevaljana ponuda je svaka ponuda koja:

  • nije sukladna ovom Pozivu, ili
  • je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili
  • gospodarski subjekt nije dokazao sposobnost.

16. Kriteriji za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena cijena ulaganja (cijena ponude).

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Društvo će  uputiti pisani poziv na podnošenje novih ponuda tim ponuditeljima.

17. Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Društvo može, poštujući načela jednakog tretmana, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Ponudbeni list i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju te Društvo ne smije zatražiti gospodarskog subjekta da iste dostavi naknadno, tijekom pregleda i ocjene ponuda.

18. Odluka o odabiru/poništenju i rok za donošenje odluke o odabiru/poništenju

Društvo na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti u postupku donosi odluku o odabiru odnosno, ako postoje razlozi za poništenje, odluku o poništenju.

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponude.

19. Završetak postupka

Postupak završava donošenjem odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača kao osnove za izradu stečajnog plana ili odluke o poništenju. Društvo će Odluku dostaviti svim gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Društvo zadržava diskrecijsko pravo da ne prihvati niti jednu ponudu i da poništi ovaj postupak u bilo kojem trenutku, bez odgovornosti za bilo kakve troškove i/ili štetu prema bilo kome i po bilo kojoj osnovi, a o čemu će pisano obavijestiti sve zainteresirane gospodarske subjekte.

Objava ovoga Poziva ili primitak ponude zainteresiranog gospodarskog subjekta  nema za posljedicu obvezu sklapanja ugovora o zajedničkom ulaganju ili dokapitalizaciji društva, niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo tih osoba da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Društva, stečajnog upravitelja ili Republike Hrvatske, po bilo kojoj osnovi.

Ovime se utvrđuje da Društvo ne snosi nikakvu materijalnu ni drugu odgovornost prema zainteresiranim gospodarskim subjektima ni u kojem slučaju, niti ima obvezu obavještavati ih o razlozima svojih postupaka.

Zainteresirani gospodarski subjekti snose troškove koje imaju u vezi s ovim Pozivom, te nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova ili štete od Društva, a koje će imati u vezi s ovim Pozivom.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZETI:

JAVNI POZIV PDF

PRILOG I

PRILOG II

PRILOG III

PITANJA I ODGOVORI

Questions & AnswersProizvodni program

Katalog

Profil tvrtke

YoutubeFacebookLinkedinFeed
college mobile porn xstarshub.com